แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย

แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย

แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย

ณ ศูนย์เรียนรู้ช้างป่ากลุ่มฟันน้ำนม บ้านหนองปรือกันยาง ต. ท่าตะเกียบ อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา

วันที่ 9-10 เมษายน 2565


🗣 #กำหนดจัดกิจกรรม … เนื่องจากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าบนฐานบูรณาการเชิงระบบนิเวศสังคม ภายใต้การดำเนินงานของ เครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ #กลุ่มฟันน้ำนม กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่าภาคตะวันออก อยู่ระหว่างดำเนินโครงการวิจัยในหัวข้อ “นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: พฤติกรรมก่อกวนของช้างป่าที่สร้างความปั่นป่วนต่อประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย” (PUBLIC POLICY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF DISRUPTIVE BEHAVIOR OF ELEPHANTS IN EASTERN OF THAILAND) ด้วยเครื่องมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยมีพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่นำร่องโครงการวิจัย และได้มีการกำหนดจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ (workshop) หัวข้อ แนวทางเพื่อการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า: คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย ขึ้นในวันที่ 9-10 เมษายน 2565 ณ #ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ช้างป่ากลุ่มฟันน้ำนม บ้านหนองปรือกันยาง ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาสถานการณ์การอยู่ร่วมจึงอยู่รอดระหว่างคนกับช้างป่าท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งของคนกับช้าง และเพื่อค้นหาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อการบรรลุแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการปัญหาและแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศต่อไป 🐘🐘🐘

——————————————

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกลุ่มฟันน้ำนม โดยการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ได้ที่ลิงค์นี้ 👇

https://taejai.com/th/d/funnamnom_elephant_protection/

(การสนับสนุนของท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)