กิจกรรมพื้นที่วิจัยสลักพระ: มิถุนายน 2563

กิจกรรมพื้นที่วิจัยสลักพระ: มิถุนายน 2563

รายงานความคืบหน้างานวิจัยจากพื้นที่สลักพระ

Salakpra community-based research team update

For English version, please read the message below.

 

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีประชุมพี่เลี้ยงนักวิจัย โดยครั้งนี้จัดที่บ้านโป่งหวาย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ผลจากการวิจัยช่วงที่ผ่านมา ทีมวิจัยชุมชนได้พูดคุยกันใน 2 ประเด็น ดังนี้

1) ความคืบหน้าการจัดทำรายงาน 6 เดือน

2) กิจกรรมต่อไปซึ่งจะให้แล้วเสร็จตามกำหนดการของโครงการ ได้แก่

1. การศึกษาดูงาน เลือกพื้นที่ตัวอย่างคือบ้านคุณพัฒน์พงษ์ เกษตรกรตัวอย่างของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ซึ่งอยู่ติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพื่อให้ทีมวิจัยได้แนวคิด การปรับตัวและปรับใช้ในพื้นที่ช้างป่า

2. การประชุมวิเคราะห์ผลการทดลองการป้องกันและลดผลกระทบจากช้างป่าของทั้ง 3 หมู่บ้าน โดยใช้กระบวนการให้ทีมวิจัยเรียนรู้ข้อมูลและสถานการณ์ร่วมกัน ได้แก่
– ถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา
– ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานทดลองต่อที่ประชุมหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่วิจัยอื่นๆ ของ สกสว.

3. แลกเปลี่ยนประเด็นที่ค้นพบและข้อสังเกตจากการวิจัย
– ทดลองใช้สปอตไลต์วางเป็นแนวบริเวณแปลงทดลอง เช่น ช้างประเปลี่ยนเวลาเข้ามาโดยเข้ามาเร็วขึ้น เมื่อไม่มีแสงสปอตไลท์ และอยู่นานกระทั่งเช้าจึงกลับเข้าป่า
– พี่สุธี นักวิจัยท้องถิ่น ค้นพบเบื้องต้นว่า ช้างกินฟักเขียว จากเดิมที่ช้างป่าไม่กินมาก่อน
– ส่วนพื้นที่ท่ามะนาว ค้นพบเบื้องต้นจากการทดลองวางสปอตไลต์ในไร่ พบว่าช้างจะใช้วิธีเดินเลี่ยงจุดที่มีแสงสว่างจากสปอตไลท์

โดยกิจกรรมครั้งต่อไป ทีมวิจัยจะได้เก็บข้อมูลการทดลองแนวสปอตไลต์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทดลองระหว่างพื้นที่บ้านโป่งหวายและท่ามะนาว

On 16 June 2020

Thailand Human-Elephant Coexistence (THECx), Salakpra community-based research team has arranged progress meeting at Ban Pong Wai, Sri Sawat District, Kanchanaburi Province. There have been 2 subjects: 1) 6-month progress report and 2) activity summary.

After Action Reviews of mitigating techniques among 3 villages have been presented to participants in project and also discussed for their effectiveness and next period implementation.

Further projects that will be done in the next periods are:

  1. Field excursion to Phatphong’s house, Organic Agricultural Learning Center near Salakpra Wildlife Sanctuary for better mitigation and adaptation to live near elephants’ habitat.
  2. Testing the spotlight effectiveness in crop protection and data sharing between Ban Pong Wai and Tha Manow.