กิจกรรมพื้นที่ทองผาภูมิ: เดือนมิถุนายน 2564

กิจกรรมพื้นที่ทองผาภูมิ: เดือนมิถุนายน 2564

เครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง พื้นที่ทองผาภูมิ เข้าสำรวจร่องรอยช้างป่าและพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านภูเตย บ้านเขาพระอินทร์ ตำบลชะแล ตำบลสหกรณ์นิคม ตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาด ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิในช่วงวันที่ 17-24 มิถุนายน 2564 พบร่องรอยการเคลื่อนที่ของช้างฝูงใหญ่และฝูงย่อยกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งอำเภอทองผาภูมิ ความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเป็นข้าวโพด มันสำปะหลัง กล้วย และท่อประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน

นอกจากนี้ เครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรและมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าหารือกับทาง อบต. หินดาด และชุดเฝ้าระวังช้างป่าบ้านหม่องกะลา

เพื่อจัดเตรียมการอบรมส่งต่อความรู้และประสบการณ์การจัดการช้างป่าและแนวทางการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากช้างป่า ผ่านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ซึ่งคาดว่าจะจัดได้ภายในเดือนกรกฎาคมหากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บรรเทาลง โดยมีหัวข้อหลักในการพูดคุยทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่

 1. พฤติกรรมช้างที่น่าสนใจ
 2. ข้อปฏิบัติตัวเมื่อพบช้างป่า
 3. ข้อปฏิบัติตัวในการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า
 4. ระเบียบและแนวทางการเยียวยาผู้ประสบภัยจากช้างป่า
 5. ร่างแผนการจัดการช้างป่าในระดับอำเภอ และ
 6. อาชีพทางเลือกเพื่อการอยู่ร่วมกันกับช้างป่า

 

Human-Elephant Voices Network, Thong Pha Phum Research Team have surveyed for wild elephant distribution in agricultural areas in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi including Ban Phu Toei Village and Ban Khao Phra In villages in Cha Lae Subdistrict, Sahakorn Nikhom Subdistrict, Tha Khanun Sub-district, Hin Dad Subdistrict, and Huai Khayeng Subdistrict during 17 – 24 June 2021. They found a lot of elephant tracks and feeding locations distributed in Thong Pha Phum District. Most of the crops that were damaged were corn, cassava, and banana. In addition, the village’s mountain water pipes were also damaged nine times in this month.

 

Moreover, Human and Elephant Voices Network with Seub Nakhasathien Foundation and Mahidol University have discussed with the Hin Dad Subdistrict Administrative Organization and Ban Mong Kala Volunteered Wild Elephant Guards. These cooperatives aimed to prepare for the knowledge and experiences sharing for wild elephant management and compensation procedures to newly occurred human-elephant conflict areas. This activity will be led by Protected Areas Regional Office 3 (Ban Pong) which is expected to be arranged in July if the Covid-19 situation is relieved. There are six main topics of discussion which are:

 

 1. Interesting elephant behaviors
 2. Procedures for commuters when encountering wild elephants
 3. Practices in non-violent and safe crop protection techniques
 4. Regulations and guidelines for damaged crop and property compensation
 5. Drafting the District Wild Elephant Management Plan and
 6. Alternative occupations for coexistence with wild elephants