Author: Human Elephant (Human Elephant)

Home / Human Elephant
เวทีถอดบทเรียนกลุ่มอาสาเฝ้าระวังช้างป่าภูหลวง
เรื่อง

เวทีถอดบทเรียนกลุ่มอาสาเฝ้าระวังช้างป่าภูหลวง

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายมิตรช้างป่า และพัฒนาแนวทางการดูแลกลุ่มอาสาผ่านระบบประกันชีวิต วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ โครงการฟื้นฟูพืชอาหารช้างป่า ภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย

สรุปเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า: คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย
เรื่อง

สรุปเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า: คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย

สรุปเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า: คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย วันที่ 9-10 เมษายน 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา

แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย
เรื่อง

แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย

ณ ศูนย์เรียนรู้ช้างป่ากลุ่มฟันน้ำนม บ้านหนองปรือกันยาง ต. ท่าตะเกียบ อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา

เทศกาลนับกระทิงและช้าง วังน้ำเขียว
เรื่อง

เทศกาลนับกระทิงและช้าง วังน้ำเขียว

เทศกาลนับกระทิงและช้าง วังน้ำเขียว ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าผ่านการท่องเที่ยว

การเดินทางมายังจุดสกัดเขาสูง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
เรื่อง

การเดินทางมายังจุดสกัดเขาสูง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า

การเดินทางมายังจุดสกัดเขาสูง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ณ ตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25-26 มีนาคม 2565

ค่ายเยาวชน ถอดบทเรียนอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า
เรื่อง

ค่ายเยาวชน ถอดบทเรียนอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า

ค่ายเยาวชน จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 26-27 มีนาคม 2565

เทศกาลนับกระทิงและช้างวังน้ำเขียว ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
เรื่อง

เทศกาลนับกระทิงและช้างวังน้ำเขียว ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า

เทศกาลนับกระทิงและช้างวังน้ำเขียว ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26-27 มีนาคม 2565

เวทีสาธารณะ เสียงคน เสียงช้างป่า ครั้งที่ 3 ผลิตภัณฑ์มิตรช้างและสัตว์ป่า
เรื่อง

เวทีสาธารณะ เสียงคน เสียงช้างป่า ครั้งที่ 3 ผลิตภัณฑ์มิตรช้างและสัตว์ป่า

เวทีสาธารณะ เสียงคน เสียงช้างป่า ครั้งที่ 3 ผลิตภัณฑ์มิตรช้างและสัตว์ป่า เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์และแนวทางการจัดการปัญหาคนกับสัตว์ป่า

สรุปเงินเยียวยา หากเจ็บ เสียชีวิต  พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากภัยพิบัติคชภัย (ช้างป่า) 2564
เรื่อง

สรุปเงินเยียวยา หากเจ็บ เสียชีวิต พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากภัยพิบัติคชภัย (ช้างป่า) 2564

สรุปเงินเยียวยา หากเจ็บ เสียชีวิต พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากภัยพิบัติคชภัย (ช้างป่า) 2564

เครือข่ายเสียงคนเสียงช้างระดมทุนเพื่อสนับสนุนแสงไฟและอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวังช้างป่าใน 3 หมู่บ้าน ของ อ. ทองผาภูมิและศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี
เรื่อง

เครือข่ายเสียงคนเสียงช้างระดมทุนเพื่อสนับสนุนแสงไฟและอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวังช้างป่าใน 3 หมู่บ้าน ของ อ. ทองผาภูมิและศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี

เครือข่ายเสียงคนเสียงช้างเปิดระดมทุนผ่านเทใจดอทคอม เพื่อสนับสนุนแสงไฟและอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวังช้างป่า
ระยะเวลาโครงการ 15 พ.ย. 2564 ถึง 15 พ.ค. 2565

กิจกรรมพื้นที่ทองผาภูมิ กันยายน 2564
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่ทองผาภูมิ กันยายน 2564

กิจกรรมพื้นที่ ทองผาภูมิ เดือน กันยายน 2564

เครือข่ายเสียงคนเสียงช้างเข้าพื้นที่ทองผาภูมิ บริเวณบ้านภูเตย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ และบ้านดงเล็ก ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงวันที่ 28 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2564

การประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า
เรื่อง

การประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า

เครือข่ายเสียงคนเสียงช้างเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลและความเห็นกับตัวแทนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า สภาผู้แทนราษฎร (กมธ. ช้างป่า)

กิจกรรมอบรมการจำแนกอัตลักษณ์ อายุ และเพศของช้างป่า
เรื่อง

กิจกรรมอบรมการจำแนกอัตลักษณ์ อายุ และเพศของช้างป่า

คุณรชยา อาคะจักร และคุณจิรชัย อาคะจักร หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงจัดอบรมการอบรมการจำแนกอัตลักษณ์ อายุ และเพศของช้างเอเชียให้กับเครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง

การอบรมนิเวศวิทยาและการจำแนกอายุและเพศกระทิง
เรื่อง

การอบรมนิเวศวิทยาและการจำแนกอายุและเพศกระทิง

ผู้บรรยาย  คุณณัฐนรี ปิติมล นักวิจัยและนักวิเคราะห์ประจำทีมวิจัยท่องเที่ยวมิตรสัตว์ป่า เครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง พื้นที่เขาใหญ่