กิจกรรมอบรมการจำแนกอัตลักษณ์ อายุ และเพศของช้างป่า

กิจกรรมอบรมการจำแนกอัตลักษณ์ อายุ และเพศของช้างป่า

        เครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง (Human and Elephant Voices Network: HEV) ร่วมกับ สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง (กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) จัดอบรมการอบรมการจำแนกอัตลักษณ์ อายุ และเพศของช้างเอเชีย ให้กับทีมวิจัยในเครือข่ายฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทีมวิจัยสามารถจำแนกช้างได้ในระดับตัวตน และสามารถบันทึกข้อมูลช้างป่าในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นพื้นฐานความรู้กับของชุมชนในการจัดการช้างป่าที่เข้าใจช้างป่ามากขึ้นในระดับตัวตน

 

         การบรรยายให้ความรู้การจำแนกช้างป่า โดย คุณรชยา อาคะจักร นักวิจัยจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง และคุณจิรชัย อาคะจักร หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง