กิจกรรมทีมกลาง มิถุนายน 2563

กิจกรรมทีมกลาง มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
For English version, please read the message below.

เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิพาช้างกลับบ้าน (Bring the Elephant Home: BTEH) นำโดย คุณเดวิด โอเวน (David Owen) และคุณประไพภัทร ศิริสมบัติ ได้ร่วมหารือกับ คุณพิเชฐ นุ่นโต หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างฯ (สกสว.) เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในงานวิจัย และกิจกรรมเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง ผลจากการพูดคุยช่วยให้ทั้งสององค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อคนเพื่อช้างในพื้นที่วิจัยของตน และค้นพบจุดร่วมในการทำงานที่มุ่งไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเพิ่มศักยภาพการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างการอยู่ร่วมระหว่างคนกับช้าง 

โดยในอนาคตอันใกล้ ทั้งสององค์กรจะได้ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งการประสานงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยจากทีมวิจัยชุมชน และสร้างกิจกรรมเพื่อหนุนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างให้ดีขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย ขอขอบคุณเพื่อนอย่างมูลนิธิพาช้างกลับบ้านที่ร่วมสื่อสารเสียงคนที่อยู่ใกล้ชิดติดช้างป่า สื่อสารเสียงช้างเพื่อความอยู่รอดปลอดภัย และร่วมทำงานเพื่อคนเพื่อช้างไปด้วยกัน

หลังจบการพูดคุย  คุณพิเชฐได้พาแขกทั้งสองท่านจากมูลนิธิพาช้างกลับบ้านพบและพูดคุยกับคุณสินธุ แก้วสินธุ์ และคุณโฉมสุดา สาระปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารโครงการวิจัย สกสว. ที่ช่วยดูแลโครงการวิจัยเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างฯ ด้วยดีเสมอมา ก่อนพาทีมมูลนิธิพาช้างกลับบ้านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

22nd June 2020, at Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

Bring the Elephant Home (ฺBETH), Mr. David Owen and Miss Prapaipat Sirisombat had a meeting with Mr. Bhichet Noonto, The head of Human-Elephant Coexistence Project (THECx). We have found similar goals to create coexistence between humans and elephants based on community participation and elephant research. We aim to collaborate in the near future both research and conservation activity that help to create peaceful coexistence between elephants and humans.