Category: <span>Kuiburi</span>

Home / Activities / Kuiburi
Kuiburi Sep 2020 : Co-management human-elephant patrolling system
Post

Kuiburi Sep 2020 : Co-management human-elephant patrolling system

ทีมวิจัยท้องถิ่นคนกับช้างกุยบุรีนำเสนอข้อมูลวิจัยงานวิจัย และ เสนอสร้างระบบเฝ้าระวังร่วมรัฐ-ชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างสันติ

Kui Buri September 2020 Activity update
Post

Kui Buri September 2020 Activity update

การวางแผนเฝ้าระวังร่วมกันระหว่างชาวบ้าน ทีมวิจัยท้องถิ่นคนกับช้างกุยบุรี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกัยุบรี WWF และโครงการพระราชดำริฯ

Kuiburi : Septermber 2020
Post

Kuiburi : Septermber 2020

กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบุรี เดือนกันยายน 2563 ได้จัดทำประวัติศาสตร์ชุมชนของบ้านรวมไทยร่วมกับหน่วยงานชุมชนในพื้นที่และจากบ้านย่านซื่อ

Kuiburi : July 2020
Post

Kuiburi : July 2020

กิจกรรมจากพื้นที่กุยบุรี เดือนกรกฎาคม 2563
July 2020 updates from Kui Buri Community-based Research Team