Latest News & Articles

Khao Yai Community-based Research Team Nov 2020

Khao Yai Community-based Research Team Nov 2020

แผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคลองทราย โดยทีมวิจัยท้องถิ่นคนกับช้างพื้นที่เขาใหญ่ บ้านคลองทราย เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า

Tai Rom Yen Community-based Huma-Elephant Coexistence Nov 2020

Tai Rom Yen Community-based Huma-Elephant Coexistence Nov 2020

เวที 2 ชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสถานการณ์ช้างป่าจากอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

Salakpra Nov 2020 : Meeting for lessons learned

Salakpra Nov 2020 : Meeting for lessons learned

กิจกรรมทีมวิจัยท้องถิ่นคนกับช้างพื้นที่สลักพระ เดือนพฤศจิกายน 2563 เรื่อง ถอดบทเรียนทีมวิจัยคนกับช้างสลักพระ ณ อบต. วังด้ง จังหวัดกาญจนบุรี

KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project Nov 2020

KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project Nov 2020

นักศึกษาลาดกระบังดูงานวิจัยการปลูก แปรรูปและการตลาดพืชท้องถิ่นแบบครบวงจรเพื่อลดผลกระทบจากช้างป่า
KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project

Thong Pha Phum Oct 2020 : Prepared soil bag and nursery for cultivating.

Thong Pha Phum Oct 2020 : Prepared soil bag and nursery for cultivating.

กิจกรรมวิจัยท้องถิ่นทองผาภูมิ เดือนตุลาคม 2563 เพาะกล้าชนิดพันธุ์พืชที่ไม่ถูกช้างป่ารบกวน ณ บ้านปากลำปิล๊อก ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Meeting : Master Plan for Wildlife Conservation in Wildlife Sanctuary and Non-hunting Area.

Meeting : Master Plan for Wildlife Conservation in Wildlife Sanctuary and Non-hunting Area.

โครงการวิจัยคนกับช้างเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โครงการจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

Kuiburi Sep 2020 : Co-management human-elephant patrolling system

Kuiburi Sep 2020 : Co-management human-elephant patrolling system

ทีมวิจัยท้องถิ่นคนกับช้างกุยบุรีนำเสนอข้อมูลวิจัยงานวิจัย และ เสนอสร้างระบบเฝ้าระวังร่วมรัฐ-ชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างสันติ

Elephant repellent patrolling unit experience sharing from three human-elephant coexistence community-based research teams

Elephant repellent patrolling unit experience sharing from three human-elephant coexistence community-based research teams

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่า จากทีมวิจัย 3 พื้นที่: ใต้ร่มเย็น, ภูหลวง และเขาใหญ่ ณ วังน้ำเขียว นครราชสีมา