Tag: <span>ทองผาภูมิ</span>

Home / ทองผาภูมิ
KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project Nov 2020
Post

KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project Nov 2020

นักศึกษาลาดกระบังดูงานวิจัยการปลูก แปรรูปและการตลาดพืชท้องถิ่นแบบครบวงจรเพื่อลดผลกระทบจากช้างป่า
KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project

Thong Pha Phum Oct 2020 : Prepared soil bag and nursery for cultivating.
Post

Thong Pha Phum Oct 2020 : Prepared soil bag and nursery for cultivating.

กิจกรรมวิจัยท้องถิ่นทองผาภูมิ เดือนตุลาคม 2563 เพาะกล้าชนิดพันธุ์พืชที่ไม่ถูกช้างป่ารบกวน ณ บ้านปากลำปิล๊อก ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Thong Pha Phum Sep 2020 : Meeting for presenting the alternative crops for reducing elephant impacts at Huai Khayeng
Post

Thong Pha Phum Sep 2020 : Meeting for presenting the alternative crops for reducing elephant impacts at Huai Khayeng

ถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าบ้านหม่องกะลา และพืชทางเลือกเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าอย่างสันติ Elephant repellent patrolling unit and alternative crop management

Thong Pha Phum : September 2020
Post

Thong Pha Phum : September 2020

กิจกรรมสร้างเรือนเพาะชำสำหรับเพาะปลูกพืชที่ช้างไม่กินโดยทีมวิจัยท้องถิ่นทองผาภูมิ Alternative crop nursery by Thong Pha Phum Community-based Research Team

Thong Pha Phum : June 2020
Post

Thong Pha Phum : June 2020

ผลการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ทองผาภูมิเดือนมิถุนายน 2563
Summary of activities from Thong Pha Phum Research Team and partners, June 2020