Tag: <span>บ้านคลองทราย</span>

Home / บ้านคลองทราย
Khao Yai Community-based Research Team Nov 2020
Post

Khao Yai Community-based Research Team Nov 2020

แผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคลองทราย โดยทีมวิจัยท้องถิ่นคนกับช้างพื้นที่เขาใหญ่ บ้านคลองทราย เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า