การเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืน กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่

การเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืน กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืน กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับช้างในประเทศไทย

 

สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน ประเทศไทย (ZSL Thailand) และเครือข่ายเสียงคนเสียงช้างมีความประสงค์ในการขับเคลื่อนการสร้างระบบและองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า ในพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าทั่วประเทศ ผ่านการประเมินศักยภาพไปพร้อมกับหนุนเสริมประสิทธิภาพกลุ่มและองค์กรที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า ซึ่งกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับช้างในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ทางโครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืน กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ ในวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเครือข่ายพื้นที่อนุรักษ์และตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 3 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรและภาคีเครือข่ายในการจัดการช้างป่า ด้วยการหนุนเสริมการสรุปบทเรียน การจัดการ และการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการช้างป่าจากประสบการณ์และบทเรียนการจัดการช้างป่าในพื้นที่อาศัยสำคัญของช้างป่าในประเทศไทย
2. เพื่อพัฒนารูปแบบเวทีระดับภูมิภาคให้ตอบสนองเป้าหมายของโครงการวิจัยไปพร้อมกับช่วยพัฒนาศักยภาพองค์กรและเครือข่ายในการจัดการช้างป่า และหนุนเสริมวาระการจัดการช้างป่าในระดับภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม
3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มโอกาสการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการช้างป่าอย่างสันติในกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่

 

กำหนดการ การเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียน


ติดตามข่าวสารเสียงคน เสียงช้างได้ที่นี่
Facebook: Human Elephant Voices – Home | Facebook