การประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า

การประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า

การประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า

วันที่ 14 กันยายน 2564

 

คุณพิเชฐ นุ่นโต เครือข่ายเสียงคนเสียงช้างเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลและความเห็นกับตัวแทนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า สภาผู้แทนราษฎร (กมธ. ช้างป่า) 3 ท่าน คือ คุณสุวิชาณ สุวรรณาคะ คุณณิชชา สุวรรณาคะ และคุณมานะ ชนะสิทธิ์  ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ อาคาร สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ดร. ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. เป็นประธานในที่ประชุม

 

 

เนื้อหาในที่ประชุม ได้แก่ ข้อมูลโครงการวิจัยของเครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง ที่ดำเนินการอยู่ในช่วงปีนี้ และถาม-ตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องช้างป่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างป่า ผลกระทบและแนวทางการจัดการปัญหาระหว่างคนกับช้าง  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ กมธ. ช้างป่า ในการจัดทำรายงาน และบันทึกเป็นข้อสังเกต ในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่าสภาผู้แทนราษฎร ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่าและพันธุพืช และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป