Contacts

โครงการ การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าอย่างสันติ บนฐานพลเมืองมีส่วนร่วมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

  ข้อมูลติดต่อเรา

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
  ชั้น 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
  979/17-21 ถนนพหลโยธิน
  สามเสนใน พญาไท กทม. 10400

  อีเมล์ : info@humanelephantvoices.org