การอบรมนิเวศวิทยาและการจำแนกอายุและเพศกระทิง

การอบรมนิเวศวิทยาและการจำแนกอายุและเพศกระทิง

เครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง (Human and Elephant Voices Network: HEV) จัดอบรมการอบรมนิเวศวิทยาและจำแนกอายุและเพศกระทิงให้กับทีมวิจัยในกิจกรรมท่องเที่ยวมิตรสัตว์ป่า เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมกระทิง และสร้างทักษะการจำแนกอายุและเพศกระทิงให้กับทีมวิจัยท้องถิ่น ให้สามารถเก็บข้อมูลกระทิง และทำการทดลองเพื่อหาระยะการดูสัตว์ป่าที่อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสัตว์ป่าในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมงานวิจัยท่องเที่ยวมิตรสัตว์ป่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทางทีมพัฒนาเพื่อใช้เป็นทางเลือกเพื่อออกจากระบบนิเวศความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าอย่างสันติและยั่งยืน ปัจจุบันการเก็บข้อมูลภาคสนามของช้างและกระทิง และการทดลองระยะปลอดภัยกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยทีมวิจัยในพื้นที่

 

ผู้บรรยาย  คุณณัฐนรี ปิติมล นักวิจัยและนักวิเคราะห์ประจำทีมวิจัยท่องเที่ยวมิตรสัตว์ป่า เครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง พื้นที่เขาใหญ่